Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg van Group Travel Desk aan de website, de brochures, de advertenties en overige publicaties, is het mogelijk dat er druk- en zetfouten of vergissingen zijn gemaakt of dat informatie is gewijzigd. Deze druk- en zetfouten, vergissingen en gewijzigde informatie binden ons niet. Group Travel Desk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade. Dit geldt tevens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan de geboden informatie en/of diensten op de website, in brochures, in advertenties en overige publicaties kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico gebruikt.

Group Travel Desk biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Group Travel Desk Website. In enkele gevallen hebben wij gebruik gemaakt van een verwijzing of link naar een externe website. Deze verwijzingen of links zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Group Travel Desk is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en de content van externe websites, waarnaar Group Travel Desk op de website verwijst of linkt.

De gegevens op onze website en van alle andere publicaties kunnen ten allen tijde zonder waarschuwing of opgaaf van reden door Group Travel Desk worden gewijzigd.

 

Copyright

 

Group Travel Desk behoudt zich alle rechten voor. Het is niet toegestaan gegevens van de website of uit de brochures, advertenties en overige publicaties te kopiëren of op te slaan in een gegevensbestand in enige vorm of op enige wijze.